Home » Historia

Historia

KNR w latach 60 –tych i 70 – tych XX wieku.

          Historia Koła Naukowego Rachunkowości sięga roku 1965. Powstało ono przy Katedrze Rachunkowości i Finansów Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej. Kierownikiem Katedry był ówcześnie prof. dr hab. Eufemiusz Terebucha, a opiekunem Koła doc. dr hab. Tadeusz Wierzbicki, którego wspomagali pracownicy Katedry. Prezesem KNR został ówczesny student II roku Zenon Głodek, obecnie prof. zw. dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku KNR było jednym z większych i aktywniejszych kół działających na szczecińskich uczelniach wyższych.

         Bieżąca działalność koła obejmowała spotkania ze specjalistami z dziedziny rachunkowości oraz finansów, konferencje i seminaria studenckich kół naukowych, współpracę z innymi kołami naukowymi z Polski, jak również dodatkowe zajęcia dla studentów mających problemy ze zrozumieniem rachunkowości. W pierwszym okresie działania koło nawiązało szczególne kontakty z Kołem Naukowym Rachunkowości istniejącym przy Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) (od 1989 roku Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Prezesem koła była ówczesna studentka SGPiS – Bożena Lisiecka – obecnie biegły rewident, a przez blisko 12 lat Dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów (1990 – 2000). W ramach bezpośredniej współpracy organizowano wspólne seminaria w Warszawie i Szczecinie, a także wspólny obóz naukowy w Kłodzku w roku 1969. Bardzo ważną funkcję kształcącą i integracyjną pełniły letnie obozy naukowe, podczas których prowadzono badania naukowe. Studenci zbierali dane, na których podstawie były opracowywane projekty systemów informatycznych dla badanych podmiotów gospodarczych. Takie działania były prowadzone, między innymi, w 1968 roku w Krakowie na rzecz Krakowskich Zakładów Armatur (KZA), w 1969 roku w Sanoku dla Gminnej Spółdzielni, jak również w roku 1970 dla Oddziału PKS w Jeleniej Górze. Oprócz obozów letnich, odbywały się także obozy zimowe w Polanicy, Kłodzku i Krynicy. W latach siedemdziesiątych członkowie KNR zajmowali się w Szczecinie opracowywaniem danych dla firm mięsnych w związku z wprowadzeniem Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW). W tym okresie opiekę nad Kołem Naukowym Rachunkowości sprawował mgr Zenon Głodek, niejednokrotnie nagradzany przez studentów za wszechstronną pomoc i opiekę, m.in. został nagrodzony „Medalem za zasługi dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego” przez Zrzeszenie Studentów Polskich.

         W późniejszych latach aktywność KNR zmalała w związku z reorganizacją Instytutu Rachunku Ekonomicznego, do którego została włączona Katedra Rachunkowości i Finansów, a następnie wcieleniem Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej do powstałego w 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego jako Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Reaktywowanie KNR nastąpiło dopiero w roku 1999. Swoimi wspomnieniami podzielili się prof. zw. dr hab. Zenon Głodek, prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz oraz dr hab. prof. US Kazimiera Winiarska.

Reaktywacja KNR: Funkcjonowanie w latach 1999 – 2001    

         Koło Naukowe Rachunkowości reaktywowało działalność w roku akademickim 1999/2000 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Opiekunem naukowym koła był mgr Marek Rublewski asystent w Katedrze Rachunkowości US. Koło wznowiło działalność z inicjatywy ówczesnych studentów III roku kierunku Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Szczególne zaangażowanie wykazywali wówczas Sebastian Goschorski, Adam Buczko i Maciej Madeja. KNR działało przy Katedrze Rachunkowości, której kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz. Głównym celem koła było poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości, a także propagowanie tej wiedzy wśród studentów przez organizowanie spotkań, seminariów oraz konferencji. Problematyka badawcza obejmowała następujące zagadnienia: rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych, transportowych i handlowych, organizację rachunkowości, rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu.

         Po reaktywowaniu koła jego członkowie szybko rozpoczęli efektywną działalność. 9 grudnia 1999 roku Sebastian Goschorski i Maciej Madeja, przygotowali i wygłosili referat na konferencji poświęconej dydaktyce rachunkowości, organizowanej przez Katedrę Rachunkowości i Finansów Akademii Rolniczej w Szczecinie. Referat został opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego i dotyczył nauczania rachunkowości na WNEiZ. W okresie od marca do listopada 2000 roku Koło Naukowe Rachunkowości zorganizowało cykl seminariów dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego pod tytułem „Znajdź swoje miejsce w problematyce rachunkowości”. Celem było zapoznanie studentów z różnymi możliwościami ścieżek kariery po zakończeniu studiów. 23 marca 2000 roku odbyło się „Spotkanie z doradcą podatkowym”, którego gośćmi byli: dr Piotr Radź z Kancelarii Doradców Podatkowych „Poncyliusz i Radź” oraz mgr Jerzy Potiechin z Kancelarii Podatkowej „Consulent”. 13 kwietnia 2000 roku odbyło się „Spotkanie z biegłym rewidentem”, na które zaproszono praktyka, wiceprezesa zarządu oddziału regionalnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie, członka prezydium zarządu oddziału okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce mgr Mieczysława Buczko. Gośćmi honorowymi byli: prof. zw. dr hab. Kazimierz Sawicki, wieloletni praktyk zawodu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz dr hab. prof. US Kazimiera Winiarska, kierownik podyplomowego Studium Doradztwa Podatkowego.

         Efektem działalności koła było zorganizowanie w dniach 14-15 maja 2000 roku w Karpaczu Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego pod hasłem „Rola rachunku kosztów w systemie rachunkowości”. Uczestniczyli w nim studenci z Gdańska, Białegostoku, Torunia oraz Warszawy. W tym samym roku w dniach 24-25 listopada zorganizowano w Szczecinie Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Międzynarodowe regulacje rachunkowości a polskie prawo bilansowe”. Wzięli w niej udział w studenci z ośrodków akademickich z Warszawy, Gdańska, Łodzi, Torunia, Zielonej Góry oraz Białegostoku. Tematy wystąpień obejmowały, między innymi, zagadnienia rachunkowości międzynarodowej, istotę i rozwój międzynarodowych standardów rachunkowości oraz ich porównanie z polskimi regulacjami prawnymi. Do organizacji swoich pomysłów koło zdołało pozyskać szereg partnerów i sponsorów, między innymi Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce, grupę wydawniczą Infor, portal internetowy pracuj.pl, prasę lokalną. Przez cały okres swojej działalności Koło Naukowe Rachunkowości było nastawione na współpracę z innymi organizacjami studenckimi, zwłaszcza wydziałowymi, w celu jeszcze aktywniejszej i szerszej działalności.

Okres funkcjonowania KNR (od maja 2003)

         Po przerwie KNR ponownie ożywiło swoją działalność w maju 2003 roku, dzięki zaangażowaniu ówczesnych studentek IV roku kierunku Finanse i Bankowość: Barbary Rześniowieckiej, Agnieszki Szczęsnej, Joanny Sarny i Renaty Krzywickiej. Za myśl przewodnią koła przyjęto poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości, a także dziedzin pokrewnych.

W roku akademickim 2011/2012  Koło Naukowe Rachunkowości wznowiło swoją działalność, a od 5 listopada 2012 r. przybrało nazwę Koło Naukowe Rachunkowości „STORNO”.

%d bloggers like this: